Pyrotechnické
školenia

Online školenia predavačov pyrotechniky.

(ZRUŠENÉ)
KONTAKTY

TEL: 042 44 407 79, 0908 754 653
EMAIL: privatexpyro@privatexpyro.sk

NOVINKA:

Podmienka vlastniť preukaz predavača pyrotechniky , ktorá oprávňovala k predaju zábavnej pyrotechniky kat.F1, F2,F3,P1,T1 sa RUŠÍ OD DÁTUMU 1.9.2022.

Zrušenie bolo schválené na základe návrhu strany SAS a kilečka pána ministra Sulíka. Celý text zmeny zákona 58/2014 Z.z. : „§ 88c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2022
(1) Osvedčenia o odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť 1. septembra 2022.
(2) Poverenia na odbornú prípravu v rozsahu pre predavačov pyrotechnických výrobkov vydané Hlavným banským úradom podľa § 27 ods. 3 strácajú platnosť 1. septembra 2022. V ostatnom rozsahu odbornej prípravy ostávajú tieto poverenia nedotknuté.“.

Z dôvodu COVID-19 uskutočňujeme aj online školenia v rámci celej SR v aplikácii GOOGLE MEET.
(je potrebné mať Google účet, aby prebehlo spojenie medzi školiteľom a školenými)

Školenie sa uskutočňuje v stanovenom čase a po vzájomnej dohode.
Kurz nie je možné si spustiť kedykoľvek!

K absolvovaniu kurzu sú potrebné nasledovné dokumenty:

Prihláška na kurz – zašleme emailom
Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti na predaj pyrotechnických výrobkov.
Výpis z registra trestov, ktorý musí byť čistý a nie starší ako 3 mesiace.

K absolvovaniu kurzu zasielame emailom učebné texty a testy.

Cena za 1 preukaz je 25€ bez DPH.

Platnosť preukazu je 5 rokov.

TEL: 042 44 407 79, 0908 754 653
EMAIL: privatexpyro@privatexpyro.sk

Firma PRIVATEX-PYRO, s. r. o. zabezpečuje školenia a odborné kurzy vo vlastnom školiacom stredisku pre:

Predavač pyrotechnických výrobkov (ZRUŠENÉ)

Preukaz predavača pyrotechnických výrobkov kat. F1, F2, F3, P1, T1.

odpalovač ohňostrojov

Odborná spôsobilosť odpaľovača ohňostrojov

Kurz odpaľovačov ohňostrojov pre odborne spôsobilé osoby.

Odborná spôsobilosť na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou

Základný pyrokurz pre pracovníkov vo výrobe a laborácii s pyrotechnickými výrobkami.

Školenie Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi

Absolventi tohto kurzu získajú certifikát a môžu priamo organizovať a riadiť práce s výbušninami a výbušnými predmetmi v laboračných – výrobných dielňach a skladových priestoroch.

školenie pyrotechnické výrobky
Zasadnutie SAPF

Moderné školiace stredisko

Firma PRIVATEX-PYRO má vlastné moderné školiace stredisko. Disponuje modernými didaktickými zariadeniami a špičkovými maketami vzoriek jednotlivých pyrotechnických výrobkov v rezoch, ktoré tiež exportuje do iných zahraničných školiacich centier. Školenie vedú profesionáli s viac ako 30 ročnou praxou v obore s vysokoškolským vzdelaním a medzinárodnými skúsenosťami.

Naše školiace stredisko slúži pre zasadanie a stretnutia členov SAPF – Slovenská asociácia pyrotechnických firiem.

Školenia sú uskutočňované v priestoroch našej firmy alebo u zákazníka a realizujeme ich po prihlásení dostatočného počtu účastníkov.

Výučba je zložená z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti kladieme dôraz na znenie Zákona 58/2014 o výbušninách, pyrotechnických výrobkoch a munícii, ako i na príslušné vyhlášky a Nariadenia vlády. Ďalej kladieme dôraz na charakteristiku a popis jednotlivých typov pyrotechnických výrobkov a ohňostrojov, kategorizáciu, ich konštrukciu, bezpečnú prepravu, skladovanie, rozmiestnenie a uloženie.

Praktická časť je zameraná predovšetkým na nácvik bezpečnej a správnej prípravy pyrotechnických výrobkov, odpaľovacích zariadení, ich upevnenie, ukladanie pyrotechnických výrobkov, samotné odpaľovanie ohňostrojov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Školenia sú doplnené praktickými ukážkami a k dispozícii sú i makety jednotlivých typov ohňostrojov v reálnej veľkosti, vďaka čomu môže uchádzač sledovať a pochopiť princíp fungovania pyrotechniky. Pri praktických ukážkach kladieme dôraz na uvedomenie si nebezpečenstiev, ktoré môžu nastať nesprávnou manipuláciou pyrotechniky alebo jej nesprávnym skladovaním. Súčasne sú k dispozícii veľké množstvá video projekcií a fotodokumentácií montáže.

Naše školiace stredisko tiež zabezpečuje preškolenie po uplynutí doby platnosti preukazov. Naši pracovníci spolupracujú tiež pri zmenách a novelizáciách príslušných zákonov.

Vydali sme knižnú publikáciu Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Školenia zvyčajne vedie Ing. Ľubomír Masár, majiteľ firmy a tiež autor knižnej publikácie Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov.

školenia Ľubomír Masár
Príručka pre odpalovačov ohňostrojov

Realizujeme školenia pre jednotlivcov aj pre skupiny. Kontaktujte nás a dohodnite si najbližší termín.