Pyrotechnické
školenia

NOVINKA

Online školenia predavačov pyrotechniky.

KONTAKTY

TEL: 042 44 407 79, 0908 754 653
EMAIL: privatexpyro@privatexpyro.sk

Z dôvodu COVID-19 uskutočňujeme aj online školenia v rámci celej SR v aplikácii GOOGLE MEET.
(je potrebné mať Google účet, aby prebehlo spojenie medzi školiteľom a školenými)

Školenie sa uskutočňuje v stanovenom čase a po vzájomnej dohode.
Kurz nie je možné si spustiť kedykoľvek!

K absolvovaniu kurzu sú potrebné nasledovné dokumenty:

Prihláška na kurz – zašleme emailom
Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti na predaj pyrotechnických výrobkov.
Výpis z registra trestov, ktorý musí byť čistý a nie starší ako 3 mesiace.

K absolvovaniu kurzu zasielame emailom učebné texty a testy.

Cena za 1 preukaz je 25€ bez DPH.

Platnosť preukazu je 5 rokov.

TEL: 042 44 407 79, 0908 754 653
EMAIL: privatexpyro@privatexpyro.sk

Firma PRIVATEX-PYRO, s. r. o. zabezpečuje školenia a odborné kurzy vo vlastnom školiacom stredisku pre:

Predavač pyrotechnických výrobkov

Preukaz predavača pyrotechnických výrobkov kat. F1, F2, F3, P1, T1.

odpalovač ohňostrojov

Odborná spôsobilosť odpaľovača ohňostrojov

Kurz odpaľovačov ohňostrojov pre odborne spôsobilé osoby.

Odborná spôsobilosť na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou

Základný pyrokurz pre pracovníkov vo výrobe a laborácii s pyrotechnickými výrobkami.

Školenie Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi

Absolventi tohto kurzu získajú certifikát a môžu priamo organizovať a riadiť práce s výbušninami a výbušnými predmetmi v laboračných – výrobných dielňach a skladových priestoroch.

školenie pyrotechnické výrobky
Zasadnutie SAPF

Moderné školiace stredisko

Firma PRIVATEX-PYRO má vlastné moderné školiace stredisko. Disponuje modernými didaktickými zariadeniami a špičkovými maketami vzoriek jednotlivých pyrotechnických výrobkov v rezoch, ktoré tiež exportuje do iných zahraničných školiacich centier. Školenie vedú profesionáli s viac ako 30 ročnou praxou v obore s vysokoškolským vzdelaním a medzinárodnými skúsenosťami.

Naše školiace stredisko slúži pre zasadanie a stretnutia členov SAPF – Slovenská asociácia pyrotechnických firiem.

Školenia sú uskutočňované v priestoroch našej firmy alebo u zákazníka a realizujeme ich po prihlásení dostatočného počtu účastníkov.

Výučba je zložená z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti kladieme dôraz na znenie Zákona 58/2014 o výbušninách, pyrotechnických výrobkoch a munícii, ako i na príslušné vyhlášky a Nariadenia vlády. Ďalej kladieme dôraz na charakteristiku a popis jednotlivých typov pyrotechnických výrobkov a ohňostrojov, kategorizáciu, ich konštrukciu, bezpečnú prepravu, skladovanie, rozmiestnenie a uloženie.

Praktická časť je zameraná predovšetkým na nácvik bezpečnej a správnej prípravy pyrotechnických výrobkov, odpaľovacích zariadení, ich upevnenie, ukladanie pyrotechnických výrobkov, samotné odpaľovanie ohňostrojov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Školenia sú doplnené praktickými ukážkami a k dispozícii sú i makety jednotlivých typov ohňostrojov v reálnej veľkosti, vďaka čomu môže uchádzač sledovať a pochopiť princíp fungovania pyrotechniky. Pri praktických ukážkach kladieme dôraz na uvedomenie si nebezpečenstiev, ktoré môžu nastať nesprávnou manipuláciou pyrotechniky alebo jej nesprávnym skladovaním. Súčasne sú k dispozícii veľké množstvá video projekcií a fotodokumentácií montáže.

Naše školiace stredisko tiež zabezpečuje preškolenie po uplynutí doby platnosti preukazov. Naši pracovníci spolupracujú tiež pri zmenách a novelizáciách príslušných zákonov.

Vydali sme knižnú publikáciu Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Školenia zvyčajne vedie Ing. Ľubomír Masár, majiteľ firmy a tiež autor knižnej publikácie Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov.

školenia Ľubomír Masár
Príručka pre odpalovačov ohňostrojov

Realizujeme školenia pre jednotlivcov aj pre skupiny. Kontaktujte nás a dohodnite si najbližší termín.