INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ VEREJNOSŤ

(V zmysle § 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z.z o prevencii závažných priemyselných havárií)

Schválil:
Mária Masárová
konateľ

 

1) Názov a adresa podniku:

Údaje o prevádzkovateľovi:

Obchodné meno:
PRIVATEX – PYRO

Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:
Dubnica nad Váhom

Adresa:
PŠS Lieskovec 1453
PO. Box 88
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovakia

Tel.: +421 (0)42-4440779
Fax.: +421 (0)42-4475034

e-mail: privatexpyro@privatexpyro.sk
e-mail: privatexpyro@nextra.sk

www.privatexpyro.sk

Štatutárny zástupca:
Ing. Ľubomír M a s á r, Dubnica nad Váhom
Mária Masárová, Dubnica nad Váhom

Číslo odvetvovej klasifikácie ekonomických činností: SK NACE 20 510

 

2) Informácia o splnení požiadaviek podľa § 5

Podnik je zaradený do kategórie „A“, pretože množstvá nebezpečných látok (ďalej len NL) presahujú prahové hodnoty v zmysle prílohy zákona. Prevádzkovateľ existujúceho podniku na základe výsledkov aktualizácie kategorizácie zaslal v zmysle § 5 zákona Okresnému úradu v sídle kraja v Trenčíne písomné oznámenie o zaradení svojho podniku.

Podnik má vypracovanú zákonom predpísanú dokumentáciu:

 • Posúdenie rizika
 • Plán ochrany zamestnancov
 • Program prevencie ZPH a Bezpečnostný riadiaci systém

Táto dokumentácia obsahuje riadiace, technické a prevádzkové informácie o rizikách vzniku ZPH a opatreniach na ich vylúčenie alebo zníženie.

Kontrolu dodržiavania ustanovení zákona vykonáva Slovenská inšpekcia životného prostredia spoločne so zástupcami orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, civilnej obrany, ochrany zdravia, životného prostredia, inšpektorátu práce. Predmetom kontroly je preverenie informácií uvádzaných v predpísanej dokumentácii, preverenie plnenia opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu pred požiarmi, ochranu životného prostredia, dodržiavanie podmienok manipulácie s nebezpečnými látkami a ich skladovania v podmienkach podniku a na zabezpečenie úloh súvisiacich s civilnou ochranou obyvateľstva.

 

3) Informácia o súčasnej činnosti podniku

PRIVATEX – PYRO je podnik zaoberajúci sa vývojom, výrobou a predajom ohňostrojnej, zábavnej pyrotechniky a realizáciou profesionálnych ohňostrojov. Firma vznikla v r. 1991 v Dubnici nad Váhom. Vlastné výrobné – laboračné prevádzky, sklady a kancelárie tvorí niekoľko budov, logisticky vhodne situovaných na troch parcelách o plochách cca. 10 000 m2. Výrobné priestory a sklady spĺňajú prísne bezpečnostné predpisy a sú schválené podľa príslušných právnych predpisov. PRIVATEX – PYRO s. r. o. je oprávnenou osobou na vykonávanie činnosti podľa § 41 zákona 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejnosť je fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny.

Spoločnosť PRIVATEX-PYRO, s.r.o. prehlasuje verejnosti, že dodržiava všetky bezpečnostné opatrenia a postupy v tomto informačnom liste a informuje dotknuté osoby o nižšie uvedených skutočnostiach.

 

4) Informácie o NL prítomných v podniku

V podniku sú skladované výbušné látky (prípravky alebo predmety) zaradené podľa Vyhlášky ministerstva zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) do podtriedy 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4.

Medzi látky, ktoré významne prispievajú ku kategorizácii podniku sú najmä pyrotechnické zlože a čierny prach resp. NL klasifikované ako výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. K uvedeným patria aj výbušné látky alebo pyrotechnické látky obsiahnuté vo výrobkoch. Ak je v prípade výrobku známe množstvo výbušnej alebo pyrotechnickej látky, alebo prípravku, ktoré výrobok obsahuje, bralo sa na účely kategorizácie do úvahy toto známe množstvo. Ak toto množstvo nie je známe, celý výrobok sa považuje za výbušný.

NL sú zaradené a klasifikované ako výbušné s nebezpečnými vlastnosťami charakterizovanými H výrokmi H200, H201, H202, H203, H204 a H205 v zmysle chemického zákona č. 67/2010 Z. z. a nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení s rizikom a mimoriadnym rizikom výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

Pre okolie podniku pri vzniku ZPH je nebezpečný vznik tlakovej vlny pri výbuchu výbušnín – NL a rozletom pevných častí výbušných predmetov, obalov a časti budov, kde sú výbušniny skladované. Po výbuchové splodiny, ktoré vznikajú pri výbuchu výbušnín nie sú pre okolie podniku nebezpečné.

Účinok tlakovej vlny a rozlet črepín je v závislý od vzdialenosti miesta výbuchu a prejavuje sa možným poškodením zdravia osôb a poškodením majetku.

Charakteristika NL v súlade s nariadením (ES) č 1272/2008 (CLP)

 

DANGER / NEBEZPEČENSTVO

Trieda nebezpečnosti a kategórie kód // Rizikové vety kód

Výbušniny podtrieda 1.1 // H201 Výbušnina; nebezpečenstvo hromadného výbuchu.
Výbušniny podtrieda 1.2 // H202 Výbušnina; závažné nebezpečenstvo rozletenia úlomkov
Výbušniny podtrieda 1.3 // H203 Výbušnina; nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov
Výbušniny podtrieda 1.4 // H204 Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov

Jednotlivé NL, spolu s ich charakteristikou, vlastnosťami a iné potrebné údaje sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov, ktoré sú dostupné na požiadanie u prevádzkovateľa podniku.

 

5) Všeobecné informácie o spôsobe varovania verejnosti

Systém varovania a vyrozumenia je zabezpečený v priestoroch areálu PŠSL a jeho najbližšieho okolia objektovým rozhlasom so zabudovanou sirénou, telefonicky vnútropodnikovými telefónmi a mobilnými telefónmi. Zamestnanci strážnej služby (SBS) sú naviac vybavení vysielačkami.

Reproduktory objektového rozhlasu so zabudovanou sirénou sú rozmiestnené tak, že ozvučujú všetky pracovné priestory ako aj všetky vonkajšie priestranstvá. Ich dosah je i v pásme ohrozenia zdravia. Objektový rozhlas je ovládaný z vrátnice, ktorá sa nachádza v priestore administratívnej budovy.

 

Ako sa správať v prípade vzniku ZPH

Všeobecne platné pokyny:
 • nepodliehať panike, zachovať rozvahu a pokoj,
 • zraneným osobám poskytnúť prvú pomoc,
 • v prípade, že sa osoby nachádzajú v ohrozenej zóne pri vzniku ZPH, opustiť opačným smerom ohrozenú zónu do bezpečnej vzdialenosti (do vzdialenosti cca 500 m),
 • pri odchode nezbierať a vyhýbať sa podozrivým predmetom, ktoré mohli dopadnúť do okolia miesta vzniku ZPH,
 • riadiť sa pokynmi pracovníkov záchranných zložiek,
 • poskytnúť pracovníkom záchranných zložiek informácie o možných zraneniach ďalších osôb a o rozsahu poškodenia majetku.
 
Povinnosti prevádzkovateľa pri vzniku mimoriadnej udalosti

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (MU) je prevádzkovateľ povinný v čo najkratšom čase zaistiť:

 • likvidáciu MU,
 • bezpečnosť zamestnancov,
 • odstavenie energií (plyn, elektrika), výrobných zariadení a prevádzky,
 • vyrozumenie a varovanie obyvateľstva bezprostredne ohrozeného účinkami MU.

 

6) Dátum poslednej kontroly podniku podľa § 24

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina vykonal v dňoch 27.6., 12.9. a  27.10.2017 kontrolu podľa zákona č. 128/2015 Z.z.

Pri kontrole nebolo zistené porušenie ustanovení zákona č. 128/2015 Z.z.

 

7) Údaje o tom, kde možno získať podrobnejšie informácie v súlade s §15 ods. 8 a 9

Údaje o NL a dokumentácii PZPH sú dostupné u prevádzkovateľa a na okresnom úrade odbor starostlivosti o životné prostredie v Trenčíne. Zdrojom informácii je aj web www.enviroportal.sk.

Ďalšie podrobné informácie možno získať u Ing. Ľubomíra Masára, riaditeľa spoločnosti a v Informačnom systéme prevencie závažných priemyselných havárií ako aj na stránkach  www.privatexpyro.sk.

 

8) Všeobecné informácie týkajúce sa charakteru nebezpečenstva ZPH

Závažnou priemyselnou haváriou je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovaného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok.

Prevenciou závažnej priemyselnej havárie je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažnej priemyselnej havárie.

Nebezpečenstvom je vnútorná vlastnosť nebezpečnej látky alebo fyzikálna situácia vyvolávajúca možnosť vzniku závažnej priemyselnej havárie.

Rizikom závažnej priemyselnej havárie je pravdepodobnosť vzniku špecifického účinku, ku ktorému dôjde v určitom období alebo za určitých okolností.

Skladovanie je prítomnosť nebezpečnej látky v skladovacom zariadení na účely jej uskladnenia, bezpečnej úschovy alebo uchovávania v zásobe.

Riziko ZPH sa v podniku vyskytuje pri preberaní surovín, výrobe, skladovaní a nakládke výrobkov. Aj napriek dôslednému dodržiavaniu všetkých legislatívnych a vnútropodnikových predpisov nie je možné absolútne vylúčiť úniky NL mimo technológiu a zariadenia.

K takýmto nežiaducim udalostiam môže dôjsť z dôvodu:
 • ľudskej nedbanlivosti
 • technickej poruchy na zariadení alebo zlyhania obsluhy
 • nehody na vnútropodnikových komunikáciách
 • nežiaducich vonkajších udalostiach – požiare, externá mimoriadna udalosť
 • živelných pohromách (záplavy, zemetrasenia, námraza, …)
 • úmyselné poškodenie (bombový útok, sabotáž)
Tieto udalosti môžu bezprostredne vyvolať:
 • Požiar
 • Výbuch
Poskytovanie informácií v prípade ohrozenia

Všeobecné tiesňové telefónne čísla (integrovaný záchranný systém): 112

Okresný úrad Ilava – odbor krízového riadenia: 0961225743, 0961225742

PRIVATEX-PYRO, s.r.o.: +421 42/444 07 79

 

Je dôležité byť informovaný

Informácia, ktorú týmto poskytujeme dotknutej verejnosti a podnikateľským subjektom v areáli PRIVATEX-PYRO, s.r.o., je poučením ako sa zachovať a konať v prípade, keby nastala taká porucha alebo udalosť v podniku, ktorá by sa mohla prejaviť aj mimo jeho hraníc a spôsobila by závažnú priemyselnú haváriu v jeho okolí.