INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ VEREJNOSŤ

(V zmysle § 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z.z o prevencii závažných priemyselných havárií)

Spracoval: 
Ing. Dagmar Orlíková*
Špecialista na prevenciu ZPH
OLBA, s.r.o. (číslo autorizácie – 003/2008/AUT-3.2)

Schválil:
Ing. Oliver Bartolen
konateľ

 

1) Názov a adresa podniku:

Údaje o prevádzkovateľovi:

Obchodné meno:
PRIVATEX – PYRO

Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:
Dubnica nad Váhom
PŠS Lieskovec 1453

Adresa:
P. O. Box 88
018 41 Dubnica nad Váhom

Tel.: +421 (0)42-4440779

e-mail:
privatexpyro@privatexpyro.sk

Web:
www.privatexpyro.sk

Číslo odvetvovej klasifikácie ekonomických činností: SK NACE 20 510 (Výroba výbušnín)

 

2) Informácia o splnení požiadaviek podľa § 5

Podnik je zaradený do kategórie „A“, pretože množstvá nebezpečných látok (ďalej len NL) presahujú prahové hodnoty v zmysle prílohy zákona. Prevádzkovateľ existujúceho podniku na základe výsledkov aktualizácie kategorizácie zaslal v zmysle § 5 zákona Okresnému úradu v sídle kraja v Trenčíne písomné oznámenie o zaradení svojho podniku.

Podnik má vypracovanú zákonom predpísanú dokumentáciu:

 • Posúdenie rizika
 • Program prevencie ZPH
 • Bezpečnostný riadiaci systém
 • Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

Táto dokumentácia obsahuje riadiace, technické a prevádzkové informácie o rizikách vzniku ZPH a opatreniach na ich vylúčenie alebo zníženie.

Kontrolu dodržiavania ustanovení zákona vykonáva Slovenská inšpekcia životného prostredia spoločne so zástupcami orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, ochrany zdravia, životného prostredia, inšpektorátu práce. Predmetom kontroly je preverenie informácií uvádzaných v predpísanej dokumentácii, preverenie plnenia opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu pred požiarmi, ochranu životného prostredia, dodržiavanie podmienok manipulácie s nebezpečnými látkami a ich skladovania v podmienkach podniku a na zabezpečenie úloh súvisiacich s civilnou ochranou obyvateľstva.

 

3) Informácia o súčasnej činnosti podniku

RIVATEX – PYRO je podnik zaoberajúci sa vývojom, výrobou a predajom pyrotechniky a realizáciou profesionálnych ohňostrojov. Firma vznikla v r. 1991 v Dubnici nad Váhom. Vlastné výrobné – laboračné prevádzky, sklady a kancelárie tvorí niekoľko budov, logisticky vhodne situovaných na troch parcelách o plochách cca. 10 000 m2. Výrobné priestory a sklady spĺňajú prísne bezpečnostné predpisy a sú schválené podľa príslušných právnych predpisov. PRIVATEX – PYRO s. r. o. je oprávnenou osobou na vykonávanie činnosti podľa § 41 zákona 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejnosť je fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny.

Spoločnosť PRIVATEX-PYRO, s.r.o. prehlasuje verejnosti, že dodržiava všetky bezpečnostné opatrenia a postupy v tomto informačnom liste a informuje dotknuté osoby o nižšie uvedených skutočnostiach.

 

4) Informácie o NL prítomných v podniku

V podniku sú vyrábané a skladované výbušné látky (prípravky alebo predmety) zaradené podľa Vyhlášky ministerstva zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) do podtriedy 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4. Medzi látky, ktoré významne prispievajú ku kategorizácii podniku sú najmä pyrotechnické zlože a čierny prach resp. NL klasifikované ako výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. K uvedeným patria aj výbušné látky alebo pyrotechnické látky obsiahnuté vo výrobkoch. Ak je v prípade výrobku známe množstvo výbušnej alebo pyrotechnickej látky, alebo prípravku, ktoré výrobok obsahuje, bralo sa na účely kategorizácie do úvahy toto známe množstvo. Ak toto množstvo nie je známe, celý výrobok sa považuje za výbušný.

NL sú zaradené a klasifikované ako výbušné s nebezpečnými vlastnosťami charakterizovanými H výrokmi H200, H201, H202, H203, H204 a H205 v zmysle chemického zákona č. 67/2010 Z. z. a nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení s rizikom a mimoriadnym rizikom výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

Pre okolie podniku pri vzniku ZPH je nebezpečný vznik tlakovej vlny pri výbuchu výbušnín a rozletom pevných častí výbušných predmetov, obalov a časti budov, kde sú výbušniny skladované. Povýbuchové splodiny, ktoré vznikajú pri výbuchu výbušnín nie sú pre okolie podniku nebezpečné.

Účinok tlakovej vlny a rozlet črepín je závislý od vzdialenosti miesta výbuchu a prejavuje sa možným poškodením zdravia osôb a poškodením majetku.

Charakteristika NL v súlade s nariadením (ES) č 1272/2008 (CLP)

 

DANGER / NEBEZPEČENSTVO

Trieda nebezpečnosti a kategórie kód // Rizikové vety kód

Výbušniny podtrieda 1.1 // H201 Výbušnina; nebezpečenstvo hromadného výbuchu.
Výbušniny podtrieda 1.2 // H202 Výbušnina; závažné nebezpečenstvo rozletenia úlomkov
Výbušniny podtrieda 1.3 // H203 Výbušnina; nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov
Výbušniny podtrieda 1.4 // H204 Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov

Jednotlivé NL, spolu s ich charakteristikou, vlastnosťami a iné potrebné údaje sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov, ktoré sú dostupné na požiadanie u prevádzkovateľa podniku.

 

5) Všeobecné informácie o spôsobe varovania verejnosti

V zmysle výpočtov individuálneho a sociálneho rizika podnik neohrozuje obyvateľstvo, preto nie je vybudovaný osobitný spôsob varovania. Systém varovania a vyrozumenia je zabezpečený v priestoroch areálu PŠSL a jeho najbližšieho okolia objektovým rozhlasom so zabudovanou sirénou, telefonicky vnútropodnikovými telefónmi a mobilnými telefónmi. Zamestnanci strážnej služby (SBS) sú naviac
vybavení vysielačkami.

Reproduktory objektového rozhlasu so zabudovanou sirénou sú rozmiestnené tak, že ozvučujú všetky pracovné priestory, ako aj všetky vonkajšie priestranstvá. Ich dosah je i v pásme ohrozenia zdravia. Objektový rozhlas je ovládaný z vrátnice, ktorá sa nachádza v priestore administratívnej budovy.

Povinnosti prevádzkovateľa pri vzniku mimoriadnej udalosti
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (MU) je prevádzkovateľ povinný v čo najkratšom čase zaistiť:

 • likvidáciu MU
 • bezpečnosť zamestnancov
 • vyrozumenie a varovanie obyvateľstva bezprostredne ohrozeného účinkami MU

 

6) Dátum poslednej kontroly podniku podľa § 24

Kontrolu dodržiavania zákona vykonáva koordinovaným spôsobom najmenej raz za 36 mesiacov od ukončenia poslednej kontroly Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Všetky údaje o podniku, vrátane dátumu vykonania kontroly, je možné si pozrieť tu:
https://app.sazp.sk/SevesoPublic/PodnikDetail.aspx?Id_podnik=134.
Plán kontrol na príslušný rok je zverejnený v registri kontrol:
https://app.sazp.sk/SevesoPublic/SizpKontroly.aspx?typ=PBK

 

7) Údaje o tom, kde možno získať podrobnejšie informácie v súlade s §15 ods. 8 a 9

Údaje o NL a dokumentácii prevencie ZPH sú dostupné u prevádzkovateľa a na Okresnom úrade – odbor starostlivosti o životné prostredie v Trenčíne.

Zdrojom informácii je aj web https://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/pzph-prevencia-zavaznych-priemyselnych-havarii/informacny-system-pzph.

Ďalšie podrobné informácie možno získať u prevádzkovateľa na webe www.privatexpyro.sk.

 

8) Všeobecné informácie týkajúce sa charakteru nebezpečenstva ZPH

Závažnou priemyselnou haváriou je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovaného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok.

Prevenciou závažnej priemyselnej havárie je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažnej priemyselnej havárie.

Nebezpečenstvom je vnútorná vlastnosť nebezpečnej látky alebo fyzikálna situácia vyvolávajúca možnosť vzniku závažnej priemyselnej havárie.

Rizikom závažnej priemyselnej havárie je pravdepodobnosť vzniku špecifického účinku, ku ktorému dôjde v určitom období alebo za určitých okolností.

Skladovanie je prítomnosť nebezpečnej látky alebo fyzikálna situácia vyvolávajúca možnosť vzniku závažnej priemyselnej havárie.

Riziko ZPH sa v podniku vyskytuje pri preberaní surovín, výrobe, skladovaní a nakládke výrobkov. Aj napriek dôslednému dodržiavaniu všetkých legislatívnych a vnútropodnikových predpisov nie je možné absolútne vylúčiť úniky NL mimo technológiu a zariadenia.

K takýmto nežiaducim udalostiam môže dôjsť z dôvodu:

 • ľudskej nedbanlivosti
 • technickej poruchy na zariadení alebo zlyhania obsluhy
 • nehody na vnútropodnikových komunikáciách
 • nežiaducich vonkajších udalostiach – požiare, externá mimoriadna udalosť
 • živelných pohromách (záplavy, zemetrasenia, námraza, …)
 • úmyselné poškodenie (bombový útok, sabotáž)

Tieto udalosti môžu bezprostredne vyvolať:

 • Požiar
 • Výbuch​

Ako sa správať v prípade vzniku ZPH

Všeobecne platné pokyny:

 • nepodliehať panike, zachovať pokoj a rozvahu
 • zraneným osobám poskytnúť prvú pomoc,
 • v prípade, že sa osoby nachádzajú v ohrozenej zóne pri vzniku ZPH, opustiť ohrozenú zónu opačným smerom do bezpečnej vzdialenosti (do vzdialenosti cca 500 m),
 • riadiť sa pokynmi pracovníkov záchranných zložiek,
 • poskytnúť pracovníkom záchranných zložiek informácie o možných zraneniach ďalších osôb a o rozsahu poškodenia majetku,
 • zamedziť prístupu nepovolaných osôb do ohrozeného priestoru, vyviesť osoby zo zasiahnutého priestoru na otvorené priestranstvo, kde nehrozí priame nebezpečenstvo.

Pri požiari:

 • vyhlásiť poplach na pracovisku (v prípade požiaru – pokrikom „Horí“),
 • urýchlene opustiť miesto požiaru,
 • vyviesť zamestnancov z objektu najbližšou únikovou cestou, mimo ohrozený priestor, okamžite prerušiť prívod elektrickej energie hlavným vypínačom a uzavrieť prívod plynu na hlavnom uzávere plynu, zahlásiť vznik závažnej udalosti vedeniu podniku,
 • nezdržiavať sa v ohrozenom priestore a ani na otvorenom priestranstve,
 • vyhľadať úkryt v budovách, uzatvoriť okná a dvere, nevetrať, vypnúť ventiláciu a klimatizáciu.

Pri výbuchu:

 • okamžite sa vzdialiť do bezpečnej vzdialenosti,
 • okamžite opustiť ohrozený priestor, ak je to možné, pred odchodom z objektu ukončiť činnosť s otvoreným ohňom, vypnúť elektrické a plynové spotrebiče, uzavrieť tlakové nádoby,
 • vyhľadať úkryt v budovách, uzatvoriť okná a dvere, nevetrať, vypnúť ventiláciu a klimatizáciu,
 • vyčkať na ďalšie pokyny kompetentných orgánov,
 • zachovať kľud, neopúšťať ochranné priestory do času vydania pokynov na ich opustenie.
Poskytovanie informácií v prípade ohrozenia

Všeobecné tiesňové telefónne čísla (integrovaný záchranný systém): 112

Okresný úrad Ilava – odbor krízového riadenia: 0961225743, 0961225742

PRIVATEX-PYRO, s.r.o.: +421 42/444 07 79

 

Je dôležité byť informovaný

Informácia, ktorú týmto poskytujeme dotknutej verejnosti a podnikateľským subjektom v areáli PRIVATEX-PYRO, s.r.o., je poučením ako sa zachovať a konať v prípade, keby nastala taká porucha alebo udalosť v podniku, ktorá by sa mohla prejaviť aj mimo jeho hraníc a spôsobila by závažnú priemyselnú haváriu v jeho okolí.