Nepravdivé, mylné a zavádzajúce informácie o ohňostrojoch

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Nepravdivé, mylné a zavádzajúce informácie o pôsobení zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov na ovzdušie, prírodu a živočíchov.

https://www.tarra.cz/img/ceniky/ohnostroje hlucin cizp_1.pdf

https://www.tarra.cz/img/ceniky/ohnostroje%20hlucin%20cizp_2.pdf

Finálna správa na stiahnutie

E-mailová správa (zaslaná i ÚMO, TV Markíza, Mesto Nitra,…)

Vážení predstavitelia ZMOS,

na základe iniciatívy niektorých občianskych združení a zároveň rušenia Silvestrovských ohňostrojov v niektorých obciach a mestách Slovenskej republiky,

ako i nepravdivých a zavádzajúcich vyjadrení predstaviteľov mesta NITRA, ktoré bolo odvysielané vo večerných hlavných správach TV Markíza 11.12.2019,

vám musím napísať nasledovne:

Najprv, dovoľte sa mi trochu predstaviť:

Som zakladateľom, majiteľom a konateľom spoločnosti PRIVATEX-PYRO, s.r.o., Dubnica n/V. Študoval som na VŠT Košice a následne na zahraničnej fakulte VAAZ Brno, odbor raketová technika, ukončené inžinierskym diplomom v r.1983. Do roku 1989 som pracoval v ZVS Dubnica n/V, ako vedúci konštruktér vo výrobe vojenských rakiet. Od r.1989 do 1991 som pracoval vo významnej talianskej pyrotechnickej firme, kde som bol hlavný konštruktér pre námornú signálnu a záchrannú pyrotechniku. V roku 1992 som dostal od Ministerstva průmyslu ČSFR, ako vôbec prvý súkromný podnikateľ povolenie na výskum, vývoj a výrobu pyrotechnických výrobkov v ČSFR. Veľkou mierou som sa podieľal na vtedy vôbec prvej Vyhláške o pyrotechnických výrobkoch spolu s HBÚ, štátnou skúšobňou SKTC 112 Dubnica n/V a firmou PYRA a.s. BA. Rozbehal som Slovenskú Asociáciu Pyrotechnických Firiem –SAPF, kde som predsedom dozornej rady.

Som tvorcom ojedinelej odbornej publikácie „Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov“ (viď. príloha). Na základe povolenia HBÚ prevádzkujeme školiace centrum pyrotechniky. Zúčastňujem sa ako jediný Slovenský predstaviteľ už viac ako 15 rokov Svetových Sympózií ohňostrojov po celom svete. Taktiež sme prví a najväčší dovozcovia zábavnej pyrotechniky z Číny.

Naša firma vyrába a exportuje do celého Sveta (cca.95% vlastnej produkcie). Za čo sme dostali cenu MH SR, ako najlepší exportér SR. Naše výrobky, elektrické palníky, používajú všetky svetovo uznávané a renomované ohňostrojárske firmy na celom Svete. Boli použité napr. Na Guinessov svetový rekord v Kuvajte, na OH v Riu, na ceremoniály WORLD FIFA CUP v Moskve, na Silvestrovských ohňostrojoch v Londýne, Edinburg, Dubai, Madrid, Barcelóna, Chile, Montreal…… Pôsobím na mnohých medzinárodných súťažiach ako odborný porotca. Nechcem, aby to vyznelo ako chvála, ale myslím si, patrím medzi jedného z mála relevantných odborníkov s praxou viac ako 36 rokov a VŠ vzdelaním v tomto odbore.

Reprezentujeme Slovensko úspešne na významných medzinárodných ohňostrojových festivaloch po celom Svete. Naposledy ste v hlavných správach minulý rok uviedli i informáciu (reportér p. Bujna) o našom úspešnom víťazstve na najprestížnejšej svetovej súťaži pyromuzikálnych ohňostrojoch v Moskve. Tiež ste s nami realizovali pred pár rokmi v relácii Dobré ráno diskusiu o zábavnej pyrotechnike. Všetky potrebné informácie o našej firme nájdete na našom webe.

Teraz k predmetnému problému:

Je mi osobne veľmi ľúto tragickej situácie, ktorá sa stala v Prešove. Osobne cítim s postihnutými občanmi. Ale využiť takúto tragédiu na nabádanie zrušenia ohňostrojov vo všetkých obciach a mestách považujem za veľmi nesprávne. Tým iba poškodíte ďalších občanom, podstatne vo väčšom množstve, ktorí s živia v tejto branži. Takto sa predsa tragická udalosť nerieši. Bol som rozhodnutý, že moja firma prispeje na Prešov sumou 10 000€ a že ako predseda dozornej rady SAPF budem apelovať na všetkých členov, a nie je ich málo, aby poskytli osobný dar po 100€ s tým, že odsúhlasíme na nasledujúcom stretnutí SAPF zníženie členských príspevkov na rok 2020. Ale z dôvodu nabádania zrušenie ohňostrojov naša firma prišla už o sumu viac ako 10 000€. Takže sme už tak povediac reálne poslali peniaze pre postihnutých v Prešove. Preto som sa rozhodol zrušiť môj príspevok 10 000€.

Píše mi množstvo kolegov, že ich postihol rovnaký problém. Takže tragédia v Prešove postihla nielen samotných obyvateľov zlikvidovaného paneláku, ale aj iných poctivých, pracujúcich občanov. Moji zamestnanci sú nešťastní a smutní, že nemôžu realizovať Silvestrovské ohňostroje, zarobiť pre rodinu peniaze a rozdávať radosť iným občanom pri vítaní Nového roku, ako to robia už 29 rokov. Vôbec si nemyslím, že by ste tým vyriešili problém tragédie, ale práve naopak. Preto vám za všetkých ďakujeme.

Pre vysvetlenie problému zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov:

Vo večerných právach TV Markíza bola uverejnená reportáž, kde primátor mesta Nitra a iní „odborníci“ povedali, že ohňostroje, resp. zábavná pyrotechnika spôsobuje veľké znečistenie ovzdušia, pričom vznikajú splodiny z ťažkých kovov, nebezpečných látok a podobne. Preto sa Nitra rozhodla zrušiť Silvestrovský ohňostroj. Sú títo ľudia vôbec fundovaný? Majú nejaké VŠ vzdelanie v oblasti pyrotechniky? Prečo nepreukážu relevantný dôkaz, nejakú odbornú správu, meranie, alebo nejakú profesionálnu publikáciu, ktorá dokazuje škodlivosť súčasnej zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov. Vždy, keď nejaký tzv. „samozvaný odborník na pyro – „ekologista“ hovorí o škodlivosti ohňostrojov, nikdy nikto nepredložil médiám a teda verejnosti odbornú správu o škodlivosti týchto výrobkoch.

Takže ja vám predkladám v prílohe ODBORNÚ ZPRÁVU o měření kvality ovzduší během hlučínského festivalu, ktorého sa naša firma zúčastnila. Správu vypracoval na slovo vzatý odborný ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, ODDĚLENÍ KVALITY OVZDUŠÍ, POBOČKA BRNO. Len jedno za všetko: Z výsledků analýzy těžkých kovů lze vyvodit, že se koncentrace pohybovaly hluboko pod imisním limitem a nijak nevybočovaly od koncentrací totožných látek v ovzduší běžně během roku v dané lokalitě.

8.5ZÁVĚR

V rámci měření kvality ovzduší byly sledovány znečišťující látky, pro které je v Zákoně o ochraně ovzduší stanoven imisní limit (plyny a těžké kovy). Z výsledků kontinuálního měření plynných znečišťujících látek a analýzy koncentrací těžkých kovů a suspendovaných částic vyplynulo, že ač v některých případech dochází k prokazatelnému mírnému zvýšení koncentrací konkrétní látky (PM10, PM2,5), nedošlo k překročení žádného imisního limitu.

Ďalej vám zasielam vyjadrenie Českej Inšpekcie Životného prostredia a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, vzhľadom k realizovaniu profesionálních ohňostrojov a ich vplyvov na vtáky, voľne žijúce živočichy:

https://www.tarra.cz/img/ceniky/ohnostroje hlucin cizp_1.pdf

https://www.tarra.cz/img/ceniky/ohnostroje%20hlucin%20cizp_2.pdf

Záver vyjadrenia:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která je zapsána v rejstříku znalců pro  obor znalecké činnosti ochrana přírody, uzavřeli s tím, že plánované ohňostroje nelze vzhledem k lokalitě, v níž  budou pořádány, považovat za činnost, kterou může dojít k vyrušování  volně žijících ptáků, jež by bylo  významné z hlediska cílů směrnice o ptácích, a rovněž ji nelze považovat za

škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů ptáků. Ke stejnému závěru dospěla inspekce rovněž ve věci netopýrů a  dalších zvláště  chráněných druhů.

Upresňujem: na tejto medzinárodnej súťaži pyromuzikálnych ohňostrojov sa zúčastnili 3 krajiny. V piatok, sobotu a v nedeľu každý súťažiaci realizoval ohňostroj v sume viac ako 10 000€ v dobe trvania cca 12-15 minút. Bolo odpálených niekoľko stovák kilogramov pyromateriálu. Za 3 dni veľkých profesionálnych ohňostrojov v celkovej dobe trvania cca 40 minút sa koncentrácia škodlivín pohybovala hlboko pod emisným limitom !!! 

Takže neprajníci ohňostrojov falošne informujú občanov, zavádzajú a dá sa povedať, že šíria poplašné informácie (čo môžeme považovať i za trestnoprávnu rovinu) o vytváraní ťažkých kovoch a škodlivých látkach zo zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov.

Niekoľko odborných argumentov:

Čierny prach (mylne veľa krát uvádzaný neodborne i v médiách ako pušný prach) je základná pyrotechnická zlož vo všetkých pyrotechnických výrobkov.

Tvorí ho okrem síry 10% a dreveného uhlia 15% najväčšou časťou 75% KNO3 – dusičňan draselný. Chemikália, ktorá sa používa pri spracovaní mäsa z ktorého sa vyrába šunka! Inak je to ľudovo povedaný Liadok – hnojivo !

Dusičnan Bárnatý – Ba(NO3)2, biela kryštalická látka (v tomto stave jedovatá), používaná najmä pre vytvorenie zelenej farby svetlíc. Ale v pyrotechnickej zloži spolu so sírou po zhorení vytvára tzv. Síran Barnatý, látka, ktorá sa používa v medicíne do roztoku na pitie v prípade rentgénu žalúdka. Takže po zhorení, absolútne nezávadná.

Informácia z megaohňostroju v HONGKONGU po meraní škodlivýn: Minimálne, až žiadne!

Požiadal som čínskeho svetovo uznávaného odborníka Mr. Tanga z Tianchen Laboratory, aby mi poslal odbornú správu o škodlivinách po ohňostrojoch. Tento svetovo uznávaný odborník sa detailne a dôsledne zaoberá týmito štúdiami. Potvrdil, že po zhorení pyrotechnických zloží z ohňostrojov nevznikajú žiadne ľuďom (a teda i zvieratám) škodlivé látky, alebo dosahujú iba minimálne emisie.

A tak ďalej…..

Direktíva, resp. Smernica 2013/29/EÚ vyžaduje prísnu CE certifikáciu všetkých pyrotechnických výrobkov. Pre certifikáciu výrobca, alebo dovozca musí predložiť Notifikovanej Osobe 1395 v Dubnici n/V kompletnú technickú dokumentáciu i so vzorkami. V dokumentácii musí byť presne uvedený %tuálny pomer všetkých chemikálii certifikovaného výrobku v gramoch ! Ak by sa tam vyskytla čo len jedna, minimálne škodlivá chemická látka, výrobok by bol zamietnutý a zakázaný uvádzať na trh !

Vedia vôbec títo „samozvaní ekologisti“, „odborníci na všetko a na nič“ čo všetko obnáša predmet podnikania so zábavnou pyrotechnikou?

Tak ja sa vám to v krátkosti pokúsim vysvetliť, čo všetko musíme urobiť zo súčasného zákona:

– v Živnostenskom zákone je povolené podnikať v tejto oblasti,

– musíte ale splniť, keďže je to ohlasovaná živnosť, VŠ vzdelanie napr. v chemickom odbore, alebo mať predošlú prax v oblasti pyrotechniky (a absolvovaný kurz odpaľovač ohňostrojov, strelmajster, pyrotechnik, TVO….),

– tieto kurzy stoja stovky € a trvajú od 40 do 180 hodín,

– potom musíte vytvoriť výrobné, alebo skladové podmienky na pyrotechniku, čo je veľmi komplikované a drahé, niekedy až nemožné,

– schváliť všetky pyrotechnické výrobky, ktoré uvádzate na trh CE, (mimochodom 1 certifikát obnáša od 600 – 1400 € za 1 typ výrobku + 100-200€ za každý odvodený variant),

– každoročne schvaľovať Modul E, alebo D (audit v sume cca. 1500-1700€/1rok),

– schváliť každý výrobok podľa ADR (tzv. RZ rozhodnutia, cca.200€/1typ),

– schváliť kartón na balenie (cca. 1500-1700€/1typ kartónu), MIMOCHODOM nás tieto schvaľovačky a ceertifikáty stáli za našu existenciu cez 100 000€,

– absolvovať kurz predavača pyrotechnických výrobkov KAT.Fľ.F3,P1,T1 a získať preukaz (cca. 50-80€/každý predajca, dodnes vydaných cca. 20 000 preukazov), MIMOCHODOM tento zákon na predaj Kat. F2,F3,T1 a P1 má v EU, resp. na svete jedine Slovensko !

– potom odvádzať 6.5% clo pri dovoze z tretích krajín (Čína), ihneď zaplatiť pri vyclievaní 20% DPH a to ste ešte nič nepredali,

– pri dovoze a vývoze podať žiadosť a získať licenciu na MH SR ( vydanie trvá od 30-60 dní) po predložení cca. 7 príloh o desiatkách strán a zaplatiť minimálny poplatok 33€, aj keď vyvážate tovar v hodnote 1€, inak to činí 0,1% z fakturačnej ceny tovaru,(mimochodom v PL, AT,DE, a všade inde čosi také neexistuje, v CZ iba pri dovoze z tretích zemí), ale na Slovensku vždy a pre každý obchodný prípad. Preto sme výrobu našich svetoznámych palníkov presunuli do CZ, kde ľudia zarábajú a kde sa platia odvody do štátnej pokladne

– nakoniec zaplatiť dane z nehnuteľností mestu a samozrejme dane z podnikateľskej činnosti,

A potom príde „mimoriadne vzdelaný a praxou ostrieľaný poslanec“ na všetky ľudské činnosti (domáce pálenice, pôvod mäsa….) a v skrátenom konaní schváli obmedzenie predaja a používanie zábavnej pyrotechniky nasledovne:

– Kat. F2, F3, T1 ………… predaj iba od 1.decembra

– petardy Kat.F2 a F3…. predaj iba od 28.decembra

– použitie spotrebiteľom iba 31.12. a 1.1

LENŽE v BA, NITRE a iných mestách sú tzv. VZN, ktoré zakazujú ohňostroje, alebo používanie pyrotechnických výrobkov vôbec !

Prepáčte, v tomto zákone je i 1 výnimka: Ak si občan praje použiť zábavnú pyrotechniku, napríklad fontánku či prskavku 90cm a pod…. (napr. na narodeniny vnučky či malého syna, svadbu  a pod…) mimo týchto termínov, musí podať písomnú žiadosť 10 dní vopred príslušnej obci. Uviesť meno, miesto použitia typ výrobku, dátum použitia (všetky potrebné údaje sú uvedené v zákone 58/2014), a počkať na vyjadrenie príslušnej osoby mesta či obce na povolenie. S týmto písomným povolením navštíviť kamennú predajňu a zakúpiť napr. prskavku ! TRAGICOMICKÉ. Keď toto vysvetľujem na svetových sympóziách za okrúhlym stolom, tak sa nám zo začiatku odborníci rôznych štátov smiali, ale teraz nám neurážlivo ukazujú, či nám šibe a prečo si maríme biznis a ekonomiku štátu.

Čo sa týmto poslaneckým obmedzením zákona (ktorý prešiel za 4 roky 3 novelami) udialo:

– otvoril sa čierny trh,

– rapídne klesli tržby Slovenským podnikateľom, ale podstatne sa zvýšili zahraničným (CZ, PL, AT….), ktorých sa nijak netýka náš zákon, preto mi škodoradostne volali,

„že prí si přejí více takových Slovenských poslancú a starostu, aby oni vydelávali !“

– a v neposlednom rade pokles odvodov do štátnej pokladne o niekoľko miliónov €,

Možno aj pre tento pokles EUR v štátnej pokladni potom štát prenáša kompetencie na obce a mestá, ktoré nemajú peniaze a musia tak zvyšovať dane.

A zase si to odnesie podnikateľ a nakoniec i zamestnanec a občan. Kto iný, že ?

Aj napriek tomu, že predseda Asociácie SAPF a náš právny zástupca sa osobne stretli s predkladateľom nešťastnej novely, pánom poslancom a primátorom Žiaru nad Hronom v Bratislave, osobne rokovali, dohodli pravidlá, podali si na znak spokojnosti ruky, ale ten to potom všetko zmietol a rozhodol podľa seba úplne inak. Čo na to povedať? Je to vôbec charakter?

Tu je jasne vidieť, ako sú naši politici, poslanci a niektorí zástupcovia miest a obcí po praktickej stránke odborne neerudovaní a nekompetentný. Ich návrhy sú zväčša iba dokazovanie osobného ega, alebo na tlak menšinovej časti občanov pred voľbami. Oni nemajú žiaden pocit poradiť sa s odborníkmi z praxe, lebo oni všetko vedia.

Takže obrazne povedané: chleba môžeš piecť, ak si splníš všetky zákonom dané povinnosti, poplatíš všetko čo od teba zákon vyžaduje, ale predať ho môžeš iba v decembri a zjesť iba 31.12. A v niektorých mestách na základe VZN vôbec! Svetovo ojedinelé, NEUVERITEĽNÉ, ale na Slovensku možné.

Zákon 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii hovorí, že:

Kat. F1 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku,

F2,T1, je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku,

F3, je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredné nebezpečenstvo, ktorej hladinu hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,

To je Zákon ! Prečo teda taká zlosť na zábavnú pyrotechniku ?! Ak to preukázateľne neškodí prírode, živočíchom, podľa odborných vyjadrení v prílohe, potom to neškodí ani ľuďom !

A ak to niektorým ľuďom iba vadí, potom nemusia navštevovať takéto podujatia.

Čo robia zvieratá v prírode, keď počas roka prebieha niekoľko krát veľká búrka z mnohými obrovskými bleskami, ktorých sa boja i samotní ľudia? Keď hrom zatrasie až oknami. Vtedy to zvieratám a psom nevadí ?

A ohňostroj raz za rok je MEGA PROBLÉM, ktorý sa prezentuje i v médiach?

A čo tie psie hovienka na rukách našich detí a vnučiek z pieskovísk? Čo tie obrovské množstvá psích výkalov v mestských parkoch a chodníkoch ? Práve títo nespratní majitelia psov zvyknú byť najväčšími kritikmi ohňostrojov.

Sám som bol raky v kynologickom klube. Mal som vlčiaka. Viem čo treba robiť zo psom, keď sa vyskytne hluk. Dokonca sme ich cvičili ako strážnych psov na výstrely. A žiaden zo psov sa nezbláznil. Len treba vedieť ako na to.

Lenže ľuďom, ktorí robia zo psov rozmaznaných miláčikov ťažko niečo vysvetliť.

A na dôvažok:

Naša firma realizovala v Nitre niekoľko pyromuzikálnych ohňostrojov v parku pri Divadle Andreja Bagara. Po každé, všetci pyrotechnici niekoľko krát po sebe šliapli do psích výkalov, ktorým sa nedalo vyhnúť, toľko ich tam bolo.

Samozrejme, že pracovná obuv s vrúbkovanou podrážkou sa nedala dobre očistiť. Tak sme nazad cestovali v autách so smradom od psích výkalov až do Dubnice. A kto sa sťažoval ?

A zákaz ohňostrojov v mestách? No len by si to vyskúšal nejaký primátor napríklad v Španielsku, Portugalsku, Taliansku. Tak to by si na stoličke dlho neposedel. Áno, iná kultúra, ale ľudia rovnaký, alebo že by Španieli boli hluchí?

Viem že som vám napísal rozsiahly text. Ale neustále mi volajú podnikatelia z našej branže, že strácajú pôdu pod nohami, že sa pomaly nevedia uživiť, ani svoju rodinu, deti, napriek veľkým finančným výdajom zo zákona a podobne….

Aby som ako najskúsenejší odborník čosi urobil. Áno predložili sme pred 2 mesiacmi MH SR množstvo pripomienok k predmetnému zákonu. Skonzultovali sme ich i s HBÚ ktorý súhlasí. Máme i súhlas právneho zástupcu MHSR.

Ale bohužiaľ, nič sa neudialo. Preto vás veľmi prosím, ak môžete, neinformujte a nešírte nepravdivé informácie občanom. Nelikvidujte iným ľuďom ich prácu a životabytie.

Je nutné uviesť tento problém na správnu mieru a správne, relevantne, na základe odborných dôkazov vysvetliť občanom, že pyrotechnika a ohňostroje nie sú škodlivé na okolie a živé bytosti. Treba pochopiť, že „ZAKÁZANÉ OVOCIE NAJVIAC CHUTÍ“.

Chcete sa vrátiť príkazmi a zákazmi do čias socializmu? Chcete po domácky vyrábanú pyrotechniku a  viac úrazov? Certifikovaná pyrotechnika pri dodržaní návodu na použitie je absolútne bezpečná. A kôli pár nespratníkom ju zakázať?  Aj auto spôsobuje smrteľné nehody, ale preto sa predsa nezakáže používať.

Veď ľudia sú živí nielen z práce, ale i zo zábavy. Treba vysvetliť politikom a neprajným občanom že ide aj o ich vrecko. Aby nechali podnikateľov konečne pracovať v kľude.

Čo potom urobí štát s tými prepustenými pracovníkmi v našej branži?

Nakoniec smutné však je, že s podobnými problémami sa stretávam po celom Slovensku v podstate vo všetkých sférach. Skúste preto, aj vy , predstavitelia ZMOS-u zlepšiť túto situáciu.

Ďakujem vám za všetkých našich kolegov vopred a za akúkoľvek pomoc. Som vám plne k dispozícii.

S pozdravom

Ing. Ľubomír Masár

konateľ spoločnosti

Contact us

If you have any questions or additional information, please do not hesitate to contact us.